Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Присъединяване към електроразпределителна мрежа.

телефон за безплатна консултация 0889779123

 

  Всеки клиент (битов и небитов), който желае да присъедини обект към електроразпределителната мрежа минава през следните три етапа:


    I. Подаване на заевление за извършване н услугата ,,Заявление за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическа мрежа''.
За целта са необходими следните документи:
    - скица с виза за проектиране на обекта или одобрен от съответната община ПУП (по чл.140 или чл.150 от ЗУТ) и заповед, че е влязъл в сила.
    - документ за собственост или права на владеене на имота.
    - при договор за наем, трябва да има нотариално заверено съгласие от собственика
    - при подаване на завелението, ако не е лично се изисква нотариално заверено пулномощно.
    - за небитови клиенти се изисква удостоверение нза актуално състояние, копие от ЕИК/Булстат.


    II. Подаване на заявление за сключване на ,,Договор за присъединяване''
Необходими документи са:
    - един от посочените документи:
      а) влязло в сила разрешение за преустройство на обекта
      б) влязло в сила разрешение за строеж съгласно Наредба №6 и ЗУТ.
      в) влязло сила разрешение за поставяне на преместваем обект
    - копие от стандовище/предварителен договор
    - Работни проекти:
      а) части Електро, включващи еднолинейна схема на главно разпределително табло и отразено място за монтаж, съгласно становище за присъединяване
      б) част Архитекурно
      в) ВиК
      г) Вертикална планировка
    - документ за собственост или права на владеене на имота
    - при договор за наем - нотариално заверено съгласие от собственика
    - при подаване на заевлението, ако не е лично се изисква нотариално заверение пълномощно
    - за небитови клиенти - актуално състояние, копие от ЕИК/Булстат срок за дни


    III. Подаване на заевление
за сключване на ,,Договор за продажба на електроенергия''
Сключването на договор се извършва след:
    - изграждане на съораженията за присъединяване
    - издаване на служебна бележка ,,от ЧЕЗ Разпределение България АД'' за готовност на присъединявания обект.
  За битови нужди към заявлението се прилагат:
    - разрешение за ползване на обекта или разрешение за строеж за временно електрозахранване на обекта.
    - документ за собственост или права на владеене на имота.
    - при договор за наем (нотариално съгласие от собственика)
    - документ за самоличност или ако не е лично (нотариално заверено пълномощно за подаване на заевлението)
    - копие от договор за присъединяване
  За небитови нужди към заявлението се прилага, допълнително към горепосочените за битови нужди и ЕИК/Булстат и актуално състояние.
    СРОК 7 ДНИ!


  Приемат се копия на горепосочените документи като юродическите лица (търговците) трябва да имат извършена пререгистрация в Агенцията по вписвания.


  Услугите са платени съгласно ценоразпис на ЧЕЗ и всеки договор за присъединяване е с цена по този договор.


  Ние можеме да Ви помогнеме с подготовката, подаването на документи и сключване на договор за продажба на електроенергия в максимално кратки срокове и изгодни за Вас условия.


  Моля направете запитване на посочените от нас контакти.