Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Издаване на удостоверение от БАБХ

телефон за безплатна консултация 0889779123 

     Удостоверение за регистрация за обекти на търговия с храни се издава от БАБХ.

          Бизнесконсулт извършва следните услуги:

              - Изготвя, внедрява и одитира системи за анализ на опастностите и контролно критични точки (НАССР)
             - Добри практики за производство и търговия с храните
             - Системи за управление безопазсността на храните

     НАССР се състои от анализ на риска (НА) и определяне на тези точки от производствения процес, където опастностите се контролират (ССР), като това обхваща пътят на храните от добиването до предоставянето на клиента.

     НАССР засяга всичко, което осигурява безопастностите на хранитените продукти преминавайки през всички етапи от първичното производство през подготовката, обработката, пакетирането, съхраняването, транспортирането до предлагането за продажба на крайния клиент, където може да се получи замърсяване или заразяване, което да доведе до негодност на храните.

     Ние Ви препоръчваме да се доверите на професионалист в тази област, защото касае живота и здравето на Вашите клиенти. При неспазване на ,,Закона за храните'' съгласно чл.43 т.2 на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 ЛВ, а при повторно нарушение от 5000 до 7000 ЛВ.

     Винаги може да се свържете с нас за консултации или съвет.

 

"Ние от Бизнес Консулт може да Ви съдействаме за сключването на договори за извозване на СЖП.

Страничните Животински Продукти (СЖП) са целите трупове или части от труповете на животни или продукти от животински произход, посочени в чл. 4, 5 и 6 от Наредба № 20 от 2006 г. на МЗГ за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба.

Съобразно опасността им за здравето на хората и животните, страничните животински продукти се делят на три групи:

Категория 1: Това са най-рисковите продукти включващи всички части на трупа на различни видове умрели или
убити животни и материалите от тях.

Категория 2: Това са високо-рискови продукти, включващи тор и различни животински отпадъци.

Категория 3: Това са ниско-рискови продукти, които поради изтичане срока на годност са станали негодни за човешка консумация. Именно Категория 3 СЖП са тези, които касаят различните търговски обекти и обектите за обществено хранене, работещи с храни от животински произход.

Необходимостта от такъв документ служи на търговските обекти и на заведенията за обществено хранене, които работят само с ниско-рисковата 3-та Категория СЖП. Събирането и оползотворяването на СЖП Категория 3 са дефинирани в Регламент 1069 от 2009 г. на ЕП, Регламент 142 от 2011 г. на ЕК, Закона за Ветеринарномедицинската Дейност, Закона за Управление на Отпадъците и от Наредба № 20 от 10.02.2006 г. на МЗГ относно изискванията към дейностите по събирането и обезвреждането на СЖП."