Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Издаване на удостоверение А1

телефон за безплатна консултация 0889779123

 

  Консултиране по въпроси свързани с приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност (удостоверение А1) за заминаващите на работа в чужбина–страни членки на ЕС. За български граждани работещи на трудов договор или самоосигуряващи се лица.

Предлагаме съдействие и професионални консултации в областта на социалната сигурност, която се прилага по отношение на Вас и потвърждава, че нямате задължения да заплащате вноски в друга държава.

Преди да напуснете държавата, в която сте осигурени, за да отидете да работите в друга държава членка на Европейския съюз, трябва да се снабдите с документите, които Ви дават право да получавате необходимите обезщетения в натура (например медицински грижи, лечение в болница и други) в държавата, в която ще работите.

  • Ако пребивавате временно в държавата, в която работите, поискайте от вашата Здравно осигурителна каса в съответния град, в който сте регистрирани по лична карта, да Ви издадат Европейска здравно осигурителна карта (ЕЗОК). Тази карта Ви е необходима по време на Вашия престой в държавата, в която ще работите;
  • Ако ще живеете в държавата, в която работите поискайте от Вашата Здравно осигурителна каса документ S 1 и го представете по възможност в най-кратък срок в компетентната здравна институция там, където ще работите.

Според вашите нужди можем да Ви дадем полезна информация и окажем съдействие по издаването на удостоверение А1, а при дългосрочно партньорство ще Ви предоставим преференциални условия спестявайки Ви ценно време, като ще оптимизираме вашите разходи постигайки положителен за вас резултат.

На място, безплатно можем да Ви консултираме как да получите удостоверение А1, ще изготвим индивидуална ценова оферта според Вашите нужди и ще Ви представляваме пред НАП. Услугата ще Ви реши проблемите със социалната сигурност при работа в различните страни от ЕС.

Имайте предвид, че има следните основни изисквания за издаване на удостоверение А1.

1.Да е налице приложимост на българското законодателство спрямо работника и на изпращащата държава-членка преди командироването на работника. Работника да е бил социално и здравно осигурен.

За новоназначено и директно командировано в чужбина лице, което непосредствено преди командироването е било безработно, минималното изискване е да е регистрирано на борсата и да получава обезщетение за безработица или ако е изтекло обезщетението за безработица, лицето да си плати поне Здравните осигуровки за последните 2 месеца преди командироването в чужбина и задължително да подаде в НАП Декларация 7 по образец.

2.Периода на командироването да е не по-дълъг от двадесет и четири месеца, респективно две години.

3.След изтичане на посочения в т.2 двугодишен период командирования задължително се връща в България за период не по-малко от два месеца, след което има право отново, да бъде командирован за нов двугодишен период, тоест за срок от двадесет и четири месеца;

4.Командироващия работодател обичайно да осъществява дейността си на територията на изпращащата държава–членка на (ЕС), в случая България. Приема се, че процентното съотношение на реализирания оборот на командироващия работодател на територията на Република България, спрямо общия реализиран оборот включително и за дейността в чужбина, за предходните 12 месеца не трябва да е по-малък от 25%, в противен случай може да се приеме, че основната дейност на работодателя не е в България.

5.Да има пряка връзка между командирования работник и работодателя, тоест работника да има реално сключен договор за работа с работодателя, който договор, да е в сила за целия срок на командироването. Това е изискване по смисъла на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност.

6.Забрана за заместване на друг от командирования работник.

Тези условия се проверяват от НАП, като се разглеждат индивидуално за всеки конкретен случай.

Самата процедура по набор на документи, подготовка, окомплектоване, подаване и получаване на вече готовото удостоверението А1 е един не лек процес. Наша грижа е да Ви подготвим документите така, че да изпълните изискванията и получите готовото удостоверение А1.

Срокът за издаване на удостоверението е до 30 дни.
Не се колебайте да ни потърсите за помощ и съвет.

На e-mail - businessconsult.bg@abv.bg може да ни задавате въпроси, на които ние ще Ви отговорим и консултираме напълно безплатно, чрез нашия онлайн съветник.